Post呢類照片上網,大家一定會讚賞外遊仍心繫香港嘅呢班黃絲朋友,然後畀「Like」佢哋。眾所周知,「Like」呢家嘢意義重大,小則令癌症病人康復,大則拯救第三世界國家兒童,呢類「我要真普選」照片若儲夠成千上萬個Like,效果堪比核彈。

04/03/2015 下午05:58
贊助文章