Panini

熱愛音樂的貓, 追求獨立自由的生活, 積極地從絕頂無聊事中領會人生哲理。

做運動有益身心, 所以我好鍾意同人傾關於做運動嘅o野。但係我老友好似收收埋埋唔多願同我些牙咁, 定係我講錯o野得罪佢呢?我睇唔透...

Panini facebook 專頁:https://www.facebook.com/paninihk

Share On
Dislike
0
Panini     尼尼貓     運動

發表評論