e件武器太強鳥.... 依piece weapon so power bird...

05/08/2015 下午06:57
贊助文章

最近有關女士用胸部襲警的判決揚威國際,有關的女士被判處監禁。香港的司法還會站在公理的那一方嗎?那位法官及警察的良心何在?香港究竟敗壞到一個怎樣的地步,每個人心裡很清楚。

05/08/2015 下午04:57
贊助文章

如果胸部被觸碰,千其唔好大叫非禮,因為咁會令周圍d人跟住起哄同丢野,是不對的。

03/08/2015 下午05:57
贊助文章

一句講哂,胸部係武器,黑警先拉自己老母、老婆、女朋友﹗拉哂梁齊昕﹗

01/08/2015 下午09:33
贊助文章

屌!畫咗咁多年,其實已經無咩新聞可以令我動真火!但呢單真係嬲到震!!

31/07/2015 下午03:57
贊助文章

吳小姐被定罪的理由是她用胸部襲警。法政匯思尊重法院的決定,但對此決定表示疑問。按常理,若有人意圖襲擊另一人士,似乎不大可能用自己的胸部這樣做。我們了解到裁斷陳述書尚未頒布,因此判決背後的確切理據尚未清楚。

31/07/2015 下午12:57
贊助文章

香港嘅將來變成咁,你仲會粒聲唔出嗎?

31/07/2015 上午08:57
贊助文章